O mně

Naša práca Veštiareň Magica team Od roku 1996 do 2012 sme sa osobne stretli s vyše 3000 klientmi, cez 16 000 krát sme pomáhali na diaľku, 111 krát sme vycestovali za klientmi mimo Slovenska, 16 letných sezón sme strávili s klientmi na ezoterických pobytoch pri mori, 918 priestorov sme zbavili negatívnych energíi... TOPlist

Náhodné fotografie

Reklama

Výhodná Pôžička bez príjmu pomôže kedykoľvek.



Ako využiť energiu nepriateľov vo svoj prospech alebo O love ľudských duší

Motto: "Ako to spraviť, aby nám tí, ktorí si želajú nám najviac uškodiť, najväčšmi pomohli?" Za jeden z ukazovateľov magickej zručnosti považujem to, s akou efektivitou je praktik schopný každú operáciu využiť. V akýchkoľvek technológiách sú najcennejšie také postupy, ktoré dokážu zabiť dve alebo viac múch jednou ranou, prípadne užitočne využiť aj vedľajší, zbytkový materiál. V poslednom článku som písal o rozbíjaní seba-obrazu a javoch doprevádzajúcich túto akciu. Jedným z nich je aj potrebný a blahodárny príval kritiky, útokov, verbálnych napadnutí, zle mysleného výsmechu a pod. Okrem pomoci pri dekonštrukcii fixovaného seba-obrazu môžu tieto prvky, za určitých podmienok, poslúžiť ešte inak - ako efektívne energetické zdroje. Takže, ako to spraviť, aby nám tí, ktorí si želajú nám najviac uškodiť, najväčšmi pomohli? Základnou podmienkou je dobrá vyciťovacia schopnosť, ktorú je možné vycvičiť pomocou postupov, aké popisujem v Slovanské magii. Pomocou tejto vyciťovacej schopnosti sa dá učiniť dôležitý objav: emócie hnevu každého jedinca majú inú "príchuť", iné podfarbenie, ktoré je reflexiou povahy individuálneho šému konkrétnej osobnosti. Druhou podmienkou je absencia vlastného fixovaného seba-obrazu. Ak o sebe máme pevne fixovaný seba-obraz, potom v rámci jeho štruktúry existujú zraniteľné, citlivé miesta (podľa Horsleyho body pripojenia k matrixu), ktorých lokalizáciu nie je ťažké predvídať. Aj primitívny verbálny útok vedený na tieto body sa dotýka pocitov sebadôležitosti a vyvoláva emocionálne záchvevy celej konštrukcie, čo znemožňuje zaujať rozpoloženie potrebné pre uchopenie a správne využitie útočiaceho energetického flowu. (energetického toku, pozn. Zayko5) To vyžaduje uvoľnený a otvorený postoj, nie obrannú reakciu, ku ktorej reflexívne dochádza v prípade silného seba-obrazu. Potrebnému rozpoloženiu je možné sa priblížiť dlhodobejšie vykonávaných cvičením umenia aikido, založeného na princípe využitia útočníkovej energie proti nemu samému. Skúsený adept aikido dokáže čerpať takmer všetku kinetickú energiu čisto z energie útoku a jej preskupením ju využiť vo svoj prospech. Zatiaľčo v aikido je táto energia väčšinou spotrebovaná na obranu proti útoku, v mňou opisovanom magickom postupe dochádza po prvej etape (s aikidom totožnej fáze vpustenia energie protivníka do svojho okruhu), k odchýlke. -Mág samozrejme môže agresívnu energiu presmerovať naspäť ku svojmu zdroju, no z hľadiska jej využitia pre vlastný prospech je nižšie popisovaný postup efektívnejší-. Praktik energiu skrývajúcu sa za slovami napr. slovného útoku síce vpustí do vlastného okruhu, ale nevylúči ju z neho. Určitý čas ju nechá vnútorne pôsobiť -počká, kým ju jeho osobná sila nezbaví útočného náboja tým, že ju pohltí a svojvoľne "neutralizuje"- tesne pred jej odlivom na ňu vďaka extrahovanému zážitku príchute konkrétneho hnevu zameria svoju pozornosť a v momente, keď táto začne strácať svoju silu a "sťahovať sa", ju vlastnou vôľou pevne uchopí. Tento zážitok môže pociťovať tak, akoby vo svojom vnútri zvláštnym magickým orgánom zachytil cudzie vsunuté vlákno alebo chápadlo, nemilosrdne ho zovrel a zafixoval v tejto polohe. Pre tento typ lapenia duše nie je potrebný osobný kontakt, ani znalosť mena, či osobnosti útočníka. Stačí jeho agresívnymi emóciami podfarbený slovný alebo textový útok, z ktorého je možné -na základe skladby viet a výberu slov- intuitívne extrahovať otlačok osobnostného šému (tak ako možno genetickou analýzou určiť mnohé vlastnosti indivídua z jeho mikroskopických telesných zbytkov). Dá sa teda praktizovať aj cez internetové fóra, textovú komunikáciu, SMS a pod. aj keď pre prvé pokusy je vhodnejší priamy kontakt s útočníkom (hrozí tu však nebezpečie, že pri priamej konfrontácii mág nezvládne prudkosť útoku, emocionálne sa rozochveje a nebude schopný dostatočného vyciťovania ani rozhodnosti pri uchopovaní). Pre lepšie vplynutie energo-informačného toku obsiahnutého v textovej správe je vhodné prihliadnuť k technikám mexického čarodejníctva a prečítať takúto správu iba ľavým "prijímajúcim" okom a to počas zastavenia vnútorného dialógu. V tomto rozpoložení je nutné zotrvať počas celej operácie -Ak správa svojvoľne vyvolá rozbehnutie vnútorného dialógu a následné obranné reflexy, preskupovanie energie, či pocity nepriateľstva, značí to nedostatočne rozpustený seba-obraz a operácia pravdepodobne nebude úspešná. Taktiež treba pamätať na to, že pravdepodobnosť úspechu sa zvyšuje vtedy, keď operácia nebude konaná s pocitom pomsty alebo túžby po odplate, ale z emocionálne neutrálneho, neosobne bez-citného, čisto pragmatického rozpoloženia získavania nového energetického zdroja-. Zachytenie útočiaceho "vlákna" a aktivácia odsávacieho programu pri správnom prevedení spôsobia, že mág bude -až dovtedy pokým zovretie vedome neuvoľní; zabudnutie v tomto prípade neznamená uvoľnenie fixovaného zovretia, skôr naopak, niekedy toto zovretie zabudnutím naň ešte zosilnie- od útočníka neprestajne odčerpávať taký podiel jeho bio-psychickej energie, aký tento sám vložil do pôvodného útoku. Ak bol útok silne emocionálny (v optimálnom prípade naplnený emóciami zúrivosti, pomstychtivosti, resentimentu, závisti, zášti a pod., čo sa prejavuje urážkami, snahou o zosmiešnenie, útokmi na povesť, meno atď., ktoré sú najviac otvorenými - odhalenými prienikovými bodmi k šému útočníka), je takto získaný energetický príliv značný a je možné ho využiť na výrazné zvýšenie vlastnej tvorivej výkonnosti, charizmy, osobného vyžarovania, šarmu atď. (odčerpávaná energia je kvalitatívne neutrálna -ovplyvnená len momentálnym psycho-fyzickým stavom obete-; agresívne podfarbená bola iba energia útoku). Počet zachytených vlákien útočníkov nie je obmedzený, aj keď každý mág má svoju vlastnú prirodzenú hranicu (závisí aj od "hrubosti" vlákien, tj. koľko energie nimi preteká). Moje skúsenosti siahajú k desiatim simultánne "chyteným dušiam", no domnievam sa, že toto číslo môže byť podstatne väčšie (zvyšuje sa aj tým, aké množstvo energie je mág schopný odviesť vo forme literárnej, umeleckej alebo inej tvorby, resp. akejkoľvek činnosti). Ak zovretie viacerých cudzích vlákien vo vlastnom vnútri mága vyčerpáva, môže pomocou jednoduchého rituálu -alebo za dopomoci zámeru- naviazať každé vlákno na malý predmet a tieto predmety mať uložené v špeciálnom vrecúšku. Toto môže neustále nosiť pri sebe, alebo po ňom siahať len v čase, kedy je potrebný intenzívne zvýšený energetický potenciál (prítok energie možno naviazať napr. na uchopenie vrecúška do ľavej ruky). Najvhodnejším sa v praxi ukázalo naväzovanie vlákien na obylné zrnká, rybie šupiny, či kamenné alebo drevené doštičky. Pre efektívnejšie zovretie a zabránenie prípadnému "vyšmyknutiu" sa vlákna, je vhodné každú zachytenú dušu pomenovať a to buď vlastným menom jedinca, alebo -ak je nám toto neznáme- akýmkoľvek náhodným menom či súborom znakov. Toto meno je dobré sigilizovať -na sigilum naviazať zážitok príchute konkrétneho útoku- a znak rituálne zakresliť na dotyčný predmet. Vzniknuté puto je samozrejme možné využiť aj inými spôsobmi, napr. pre cielené vampirizovanie alebo na prienik k samotnému osobnostnému šemu, esencii (jüan-ting) dotyčnej osoby a jeho fatálnemu alebo drastickému poškodeniu. Väčšinou je však pre vlastný prospech najviac efektívny práve vyššie popísaný postup. Spravidla pri ňom nedochádza ani k podvedomému vyprovokovaniu "spätného odrazu", pretože útočník si svoju situáciu spôsobil svojou hlúposťou a neopatrnosťou sám. Následkom stabilného odčerpávania časti jeho energie bude jeho čoraz väčší ponor do šedého priemeru masy, resp. sa znemožní jeho výraznejší úspech na akomkoľvek poli (ak vyvinie dostatočnú energiu a vytrénuje silu vôle nad náš vlastný aktuálny potenciál, môže sa situácia zmeniť - takáto situácia však nenastáva často). Za akých okolností mág túto techniku využije, záleží výhradne na jeho rozhodnutí. Osobne sa domnievam sa, že by ju mal využívať len v prípadoch skutočne nepríjemných a neopodstatnene zákerných alebo hrubých útokov. Toto pravidlo však nemožno povýšiť ani na imperatív ani na všeobecné doporučenie. Mgr. Jozef Karika


Komentáře k článku



Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Kolik dní má týden: (požadováno)

 
Pôžička bez ručenia

Vytvořenou službou WEP.SK - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok