O mně

Naša práca Veštiareň Magica team Od roku 1996 do 2012 sme sa osobne stretli s vyše 3000 klientmi, cez 16 000 krát sme pomáhali na diaľku, 111 krát sme vycestovali za klientmi mimo Slovenska, 16 letných sezón sme strávili s klientmi na ezoterických pobytoch pri mori, 918 priestorov sme zbavili negatívnych energíi... TOPlist

Náhodné fotografie

Reklama

Výhodná Pôžička bez príjmu pomôže kedykoľvek.Meditácia

okiaľ meditácia nevedie ku skúsenosti so stavom Turya, teda bezmyšlienkovitostialebo bezmyšlienkovitého vedomia, potom nemôže byť považovaná za hodnovernú. Meditácia sa vzťahuje ku cvičeniu, kedy je premýšľajúca myseľ uvoľnená a utíšená, takže sa medzera medzi myšlienkami postupne rozširuje. Ak vstúpime v meditácii do tejto medzery medzi dvoma myšlienkami, potom vstúpime do priestoru úplnej prítomnosti, do prítomného ticha, do bezmyšlienkovitého vedomia. Tento stav je úplne odlišný od bežného myslenia, kedy je obsah našich myšlienok vždy len budúci alebo minulý, ale nikdy nie je prítomný. Stres je spôsobený premýšľajúcim mozgom. Buď kvôli nadmernému analyzovaniu minulých udalostí (ktoré spôsobuje trauma a zo skúsenosti vychádzajúce psychologické problémy) alebo starosťami o budúcnosť (stresové pocity spojené s budúcimi udalosťami). Stav teraz a tu. ktorý prichádza z praktikovania pravej meditácie, vedie ku stavu svedka, kedy sú minulé alebo prítomné životné udalosti, budúce starosti a problémy vnímané zo samostatného pohľadu, z pohľadu pozorovateľa. Touto oveľa efektívnejšou cestou sa možno s problémami vyrovnať ľahšie, z pohľadu vzdialeného a oddeleného, než z obvyklého citovo zapleteného stavu mysle. Tento odpútaný stav mysle, čo je sprievodný jav v zážitku mystickej meditácie, bol popísaný západnými filozofmi ako rserenita" alebo rataraxia" (grécke slová pre stav z radostnej odputanosti, nedotknutosti, ľahostajnosti). Týka sa to stavu, ktorý presahuje krátkodobé trvanie pocitu blaženosti alebo smútku, je to stav neutíchajúceho kľudu radosti a nadhľadu. To, čo činí pravú jogu cestou k oslobodeniu sa z utrpenia, je práve tento stav mysle. Zrelaxovanie premýšľajúceho mozgu vstupom do priestoru prítomnosti, (do stavu teraz a tu), dokonca i len na niekoľko minút denne, ukázalo početné blahodárne účinky na naše zdravie a psychologickú sústavu. Na subjektívnej úrovni je tento stav bezmyšlienkového vedomia pociťovaný ako vysoko kľudný, príjemný a uvoľňujúci. Dotazníky, skúmajúce kvalitu života naozaj ukázali, že ľudia meditujúci Sahadža jogou, vykazujú značné zlepšenie života. Na úrovni psychologickej vykazuje stav bezmyšlienkovitého vedomia početne blahodarné účinky. Obzvlášť na parasympatický a limbický systém. Podľa tradičnej jogy sa v tele nachádza sedem energetických centier, ktoré sú nazývané čakry. Tie zodpovedajú siedmim nervovým plexom: autonómny panvový plexus (muladhara čakra),aortálny plexus (svadhistána čakra),brušný plexus (nábhi čakra),srdcový plexus (anahata čakra),cervikálny (krčný) plexus (višudhi čakra)a oblasť skrížených očných nervov (adžňa čakra).Siedme centrum je limbický mozgový systém, ktorý sa skladá zo siedmich nervových jadier. Obklopuje a zjednocuje riadiace strediská ostatných šiestich energetických uzlov. Táto konečná zjednocujúca čakra sa formuje v limbickom systéme zo všetkých ostatných šiestich čakier - je to sahasrára čakra. Každá čakra má teda svoju zodpovedajúcu oblasť v určitej časti mozgu, ktorá riadi príslušné energetické centrum. Každé z týchto centier sa stará o fyzické orgány, ktoré ho obklopujú. Tiež je ale zodpovedné za psychologické pochody, ktoré s týmito orgánmi súvisia. Používaním jogových meditácií k povzbudeniu tohoto jemného systému, ktorý spája ako psychologické, tak fyziologické schopnosti, sa telo, mozog a myseľ úzko prepoja. Tento pohľad obojsmerného vzájomného vzťahu medzi telom a mysľou je veľmi odlišný od stále rozšíreného Karteziánskeho dualizmu tela a mysle v našej západnej medicíne. Obojsmerný pohľad môže pomôcť prekonať tradičné ťažkosti vo vymedzení vzťahu medzi psychologickými a fyziologickými procesmi. Fyzické poškodenie jednej z čakier v tele môže mať vplyv na riadiace stredisko príslušnej čakry v mozgu. Čo vedie k sprievodným psychologickým javom. Tieto psychologické ťažkosti môžu viesť k psychosomatickým nerovnováham, ktoré sa prejavia zvlášť cez fyzické orgány, ktoré sú kontrolované príslušnými oblasťami v mozgu. Teda v joge sú myseľ a telo jedným a sú prepojené týmto jemným energetickým systémom, ktorý sa skladá z mnohých uzlov so spätnou väzbou medzi energetickými centrami v tele a energetickými centrami v mozgu. Na úrovni mikroskopickej je takmer každý receptor každej bunky v tele alebo v mozgu uložený do siedmich ležiacich uzlov. Táto konkrétna charakteristika všetkých typov receptorov bola znova stanovená ako súvislosť so siedmimi energetickými centrami v tele, zobrazujúc miničakry na úrovni bunkovej. Duchovná energia, nazývaná Kundalini (stočená energia), ktorá sidli v spodnej časti chrbtice, počas meditácie Sahadža jogy stúpa cez šesť centier v tele a vstúpi do siedmeho centra. Sahasrára je umiestená vo vnútri limbickej oblasti mozgu. Tento energetický proces vzostupu zaktivuje a vyživí parasympatický nervový systém, čím sa ukľudnia telové funkcie. Nežne tiež vyživí limbický systém emocionálne a motivujúce centrum v mozgu, čím sa uvoľní mozog znížením jeho myšlienkových pochodov. Táto parasympaticko-limbická aktivácia je základnou neurofyziologickou živnou pôdou pre obohatenie tela a mysle meditáciou Sahadža jogy. O meditácii Sahadža jogy možno teda prehlásiť, že aktivuje parasympaticko-limbickú cestu, ktorá zrelaxuje telo a myseľ. Podľa tradičnej jogy je sympatický nervový systém rozdelený na kanál na pravej strane, ktorý je ovládaný prevažne ľavým čelovým mozgovým lalokom a na kanál ľavého sympatického systému, ktorý je riadený časťami zadnej pravej hemisféry mozgu. V našom každodennom živote obvykle kolísame medzi týmito dvoma funkciami: „činnosť akcia" (aktivácia ľavého čelného laloku pre činnosť, myslenie, plánovanie budúcnosti, boj) a „činnosť útlumu" (aktivovane skôr zadných častí pravej hemisféry mozgu pre inhibičné funkcie, pamäť, skľúčenosť,únik). Toto rozdelenie sympatického nervového systému na mechanizmus boja a úniku s dvoma zastúpeniami na odlišných stranách mozgových hemisfér je v podstate totožné s dôkazmi modernej západnej neurovedy. V meditácii je aktivovaný parasympatický nervový systém, ktorý je na rozdiel od sympatického nervového systému zodpovedný za vyživovacie a regenerujúce funkcie (napr. odpočinok a rekonštrukciu). Parasympaticko-limbická aktivácia, dosiahnutá vďaka meditácii, nás zrelaxuje tým, že nás „privedie do stredu". Dve opačné sympatické funkcie sú teda zlúčené do perfektnej rovnováhy jedna s druhou a to nám dá oveľa vyrovnanejšiu osobnosť. Zmeny vo fyziologických parametroch počas meditácie Sahadža jogy, stav uvoľnenosti, ktorý človek subjektívne zažíva v meditácii, je v skutočnosti sprevádzaný zmenami v tých fyziologických parametroch, ktoré sú tradične priraďované k stresu. Na úrovni fyzického tela sa zmenila skupina fyziologických parametrov až po niekoľkých týždňoch sahadža jogínskej meditácie. To prispieva k už zmienenej aktivácii parasympatického nervového systému. Zmeny:-Rozšírenie zorníc - očné zornice sa rozširujú -znak parasympatickej nervovej aktivácie-Zníženie rýchlosti pulzu-Zníženie rýchlosti srdcovej a respiračnej-Zníženie obsahu kyseliny močovej-Pokles systolického srdcového tlaku-Pokles množstva kyseliny mliečnej v krvi-Zvýšenie elektrickej odozvy kože (dôkaz znižovania sympatickej nervovej aktivity)-Zníženie teploty v dlaniach rúk a na vrchole hlavy, čo je vo vzájomnom vzťahu sozážitkom bezmyšlienkovitého vedomia-Zvýšenie hladiny beta-endorfínov: Zaujímavá psychofarmakologická štúdia, ktorá bola uskutočnená Mishrou a kolektívom z McMasterskej univerzity v Kanade, dokázala 70%-ný nárast beta-endorfinov v plazme pri mužskom jedincovi po sahadža jogínskej meditácii. Vnútorne produkované opiáty b-endorfiny sú známe svojou úlohou v homeostáze. Posiľňujú imunitný systém a zúčastňujú sa údržby zdravého psychologického fungovania organizmu. Môžu dokonca bojovať s rakovinovými bunkami, čo by mohlo vysvetliť takzvané „zázračné vyliečenie" rakoviny pri pacientoch praktizujúcich sahadža jogínsku meditáciu. Všetky tieto merania poukazujú na zvýšenie parasympatickej aktivity a na zníženie dominancie aktivity sympatickej. Väčšina týchto parametrov je typicky zvýšená počas stresu, Čo je prejav zvýšenej sympatickej aktivity.


Komentáře k článkuVložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Kolik dní má týden: (požadováno)

 
Pôžička bez ručenia

Vytvořenou službou WEP.SK - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok